0

K.V.K.K

AYDINLATMA METNİ KVKK

 

 

6698 Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Aydınlatma Metni


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Cengiz Grup Mobilya İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.” Magic Life Mobilya”,” Almob”,” Akdeniz’in Düğün Paketçisi” ve Diğer Markaları bundan sonra "şirket” olarak anılacaktır. Veri sorumlusu sıfatıyla ve kanunda yer alan ilkeler doğrultusunda gerçek kişilerin kişisel verilerini işlemektedir. Şirketimiz kişisel verilerin işlenmesinde ve veri güvenliğinin sağlanması konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır. Şirketimiz müşterileri, tedarikçileri, tedarikçi çalışanları, tedarikçi ve çalışan adayları ile ziyaretçileri, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile 6698 sayılı Kanun’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye işbu aydınlatma metninden ulaşabilirler.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 sayılı KVKK.”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda ve amaçlarla işlenebilecektir.

2.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz;

 • Şirketimiz tarafından üretilen, üretilen ürün ve verilen hizmetlerin ticari ve sosyal amaçlarımızın gerçekleştirilmesi doğrultusunda sağlıklı bir şekilde müşterilerimize, ziyaretçilerimize, tedarikçilere, iş ortaklarımıza, kamu kurumlarına ulaştırılmasını temin amacıyla,
 • Şirketimizin kısa ve uzun vadeli planlarının, hedeflerinin belirlenmesi ve uygulanması, insan kaynakları prosedürlerinin oluşturulması ve yürütülmesi amacıyla,
 • Şirketimiz faaliyetleri sırasında erişim yetkilerinin tanımlanması amacı ile 
 • Şirketimiz tarafından iletişim ve iş birliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan durumların yerine getirilmesi, satış ve pazarlama faaliyetinin sürdürülmesi, müşteri takibinin sağlanması, iş güvenliği ve iş sürekliliğinin temini ve bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla
 • Şirketimizde ortak veri tabanının kurulması ve işlerliğinin sağlanması amacıyla,
 • Çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim süreçlerinin planlanması, finans ve muhasebe işlerinin takibi, denetim ve etik faaliyetlerin yürütülmesi ve şirketimiz nezdinde güvenliğin temini amacıyla,
 • İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda, istatiksel verilerin oluşturulması, pazarlama ve satış faaliyetlerinin performansının arttırılması ve ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla,
 • Lojistik faaliyetlerin planlanması ve icrası amacıyla,
 • Şirketimiz tedarikçileri ile mal hizmet satın alım faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile 
 • Müşterilerimize yararlı olabilmek, ihtiyaç duyabilecekleri ve faydalı olabileceğini düşündüğümüz ürünlerimizle ilgili Şirketimiz reklam pazarlama promosyon politikalarının süreçlerinin yürütülmesi ve müşteri şikayetleri talep ve öneri yönetimini sağlamak amacı ile 
 • Şirketimizdeki mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yönetilmesi amacıyla, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacı ile 
 • Fiziksel mekân güvenliğinin, işlem bilgisi güvenliğinin sağlanması ve yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla
 • Mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini temini kapsamında, kamu kurumlarına bildirim yapılması amacıyla özelliklerinize göre gruplandırmaların yapılması;
 • Finansal işlerin ilerlemesi ve raporlanması ile ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, işletme ve üretim güvenliğinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla, işlenmektedir.
 1. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarma Amacı

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından üretilen ürün ve sağlanan hizmetlerin müşterilerimize tedarikçilere, iş ortaklarımıza, kamusal nitelikteki kuruluşlara ulaştırılması, teslim edilmesi, hukuki, sözleşmesel ve ticari yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla aktarılmaktadır. 

Bu çerçevede;

 • Şirketimiz veri tabanının oluşturulması amacıyla üst yönetime
 • Mali ve finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla bankalara ve finans kuruluşlarına,
 • Hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla adli mercilere ve diğer ilişkili kamu kurumlarına,
 • Şirketimizde kullanılan viemsoft, zirve yazılım, vega yazılım işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,
 • Kalite standartlarımızın yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi amacıyla mali, ticari ve finans, yönetim ve insan kaynakları konularında uzman danışmanlık firmalarına,
 • Tamir, bakım, onarım ve servis hizmetleri yürüten çözüm ortağı şirketlere, tedarikçilerimize ve bu alanda faaliyet gösteren firmalara,
 • Şirketimiz için konaklama, ulaşım ve turistik amaçlarla turizm firmalarına, otellere ve organizasyon şirketlerine,
 • Şirketimiz ürünlerinin teslimatının gerçekleştirilebilmesi için kargo şirketlerine ve posta kuruluşlarına,
 • Çalışan hakkında geçerli bir hukuki sebebe dayalı olarak referans talep eden banka, finans kuruluşları ve diğer firmalara,
 • Şirketimizin kullandığı araçlara ilişkin kullanıcı bilgileri, lokasyon verileri ve diğer kullanım bilgileri ilgili satış, kiralama ve servis firmalarına,
 • Şirketimizin bankacılık ve finans işlemleri ve maaş ödemelerini gerçekleştirmek amacıyla çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin kişisel verileri ilgili banka ve finans kurumlarına,

     aktarılmaktadır.

 

 1. Kişisel Veriler ve Toplama Yöntemi 

Kişisel verileriniz 6698 sayılı kanunun 5. ve 6. Maddesinde belirtilen veri işleme şartları çerçevesinde işlenmektedir. Bu maddeler çerçevesinde;

Kişisel verileriniz İşin niteliğine göre değişebilmekle birlikte görsel, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, direkt tarafınızdan ,otomatik yolla veya ilgili kişilerden yukarıda belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda Kimlik bilgileriniz, e-posta adresiniz, sertifika bilgileriniz, telefon numaranız, vergi kimlik numaranız, lokasyon bilgileriniz, vakıf, dernek, sendika üyelik bilgileriniz, pasaport bilgileriniz, hukuki işlem bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz (çek, senet, fatura, sipariş ve talep bilgileriniz),işlem güvenliği bilgileriniz(IP adresi, internet giriş çıkış bilgileri), risk yönetimi bilgileriniz, finans bilgileriniz, pazarlama bilgileriniz(anketler, çerez kayıtlarınız, kampanya bilgileriniz),görsel kayıtlarınız(resim ve gerçek zamanlı kamera kaydı )Eski kimlik bilginizin edinilmesi durumunda din bilgileriniz, gerçek zamanlı kamera kaydı nedeni ile kılık kıyafet bilgileri, taşınmaz ve mülk bilgileri, mesleki unvanı, maaş bilgisi ,şirketimizce ürün veya hizmetlerinin devamlılığı yasal şartların çizdiği sınırlar çerçevesinde, sorumluluğumuzun doğru ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi gayesiyle toplanmaktadır.

Bu çerçevede ilgili kişilerin verileri  yazılı ve sözlü başvuruları ile internet ortamında otomatik yollar ile fiilen kişisel başvurular ile görüntü kaydedici cihazlar ile e-posta yolu ile web sitesi veya internet erişimi esnasında, yazılı sözlü ve telefon yoluyla yapılan başvurular ile web tabanlı veya mobil uygulamalar ile şirketimizden müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler ile yasal yazışmalar yolu ile kişisel verileriniz işlenmektedir.

 1. Kişisel Veri Aktarmanın ve Toplamanın Hukuki Sebebi 

İş sözleşmenizde yer alan amaçlar doğrultusunda ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerin, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, iş sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amaçlarıyla ve ayrıca şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; şirketimizin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlara; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişilerine; bağlı ortaklıklarımıza ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurt dışı iştiraklerimize; Cengiz Grup Mobilya İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ile hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerinin önlenmesi gibi işyeri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan, program ortağı yurtiçi kuruluşlara ve diğer üçüncü kişilere 6698 sayılı KVK Kanun’unun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilecektir. Özel nitelikli kişisel verilerinizin yurt dışı kuruluşlarına aktarımı tarafımızdan yapılmamaktadır.

6. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi 6698 sayılı KVK Kanun’unun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı KVK Kanun’unun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı KVK Kanun’unun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, 

kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile bilgiler ile 6698 sayılı KVK Kanun’unun 11. maddesinde belirtilen kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamaları da içeren talebinizi www.magiclife.com.tr adresindeki formu doldurarak elektronik imzalı olarak veya formun imzalı bir nüshasını 8. Cadde, 07190 AOSB 1. Kısım Döşemealtı/ANTALYA adresinde bulunan şirketimize bizzat elden iletme, yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkınız mevcuttur.

Cengiz Grup Mobilya İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun davranmak için yüksek hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili Kanunun 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın öngördüğü ve belirlediği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Bu metinle 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” m.10’dan doğan sizleri kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuku dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

Alışveriş Sepetim

X
WhatsApp destek ekibimiz sorularınızı cevaplıyor.
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?
WhatsApp Destek Hattı
ShopPHP | v5